Liên kết site

Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

ĐGTĐMT LÀ MỘT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU NHẰM NHẬN DẠNG, DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA MỘT DỰ ÁN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH. ĐGTĐMT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ LÀM GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÁT HUY CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ ĐỒNG THỜI HỖ TRỢ CHO VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN VÀ QUA ĐÓ LÀM TĂNG TỐI ĐA LỢI ÍCH CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃHỘI GÓP PHẦN VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA MỘT QUỐC GIA.

Gửi lên: 10/05/2011 10:43 Đã xem 1730 Đã tải về 1324

Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Một hệ thống quản lý môi trường (EMS) giống như hộp công cụ với một tập hợp hoàn chỉnh nhiều dạng công cụ và phương tiện mà các tổ chức cần dùng để xây dựng và duy trì các chính sách và thủ tục để quản lý hiệu quả và toàn diện các vấn đề môi trường

Gửi lên: 07/05/2011 08:41 Đã xem 724 Đã tải về 262

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

"Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia".

Gửi lên: 06/05/2011 15:19 Đã xem 835 Đã tải về 28

Quản lý Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại luôn là một trong những vấn đề môi trường trầm trọng nhất mà con người dù ở bất cứ đâu phải tìm cách để đối phó. Phải hiểu chất thải nguy hại là gì và tác hại của nó như thế nào mới giúp chúng ta có cơ sở đặt ra các quy định để quản lý nó.

Gửi lên: 03/05/2011 11:29 Đã xem 929 Đã tải về 74
 


Tra cứu nhanh