QCVN 11 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Thứ ba - 19/04/2011 14:36

download/uploads/news/2011_04/qcvn-2008-11-nuocthaithuysan.doc

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QCVN 11: 2008/BTNMT

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

National technical regulation on the effluent

of aquatic products processing industry

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI -2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lời nói đầu

 

QCVN 11:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

National technical regulation on the effluent

of aquatic products processing industry

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải ra môi trường.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp chế biến thủy sản ra môi trường.

1.3. Giải thích thuật ngữ           

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản là dung dịch thải từ nhà máy, cơ sở sử dụng các quy trình công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thuỷ sản như: đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, nước mắm, bột cá, agar...

1.3.2. Hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq là hệ số tính đến khả năng pha loãng của nguồn nước tiếp nhận nước thải, tương ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối,kênh, mương, khe, rạch và dung tích của các hồ, ao, đầm nước.

1.3.3. Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf là hệ sốtính đến tổng lượng thải của cơ sở chế biến thuỷ sản, tương ứng với lưu lượng nước thải khi thải ra các nguồn nước tiếp nhận nước thải. 

1.3.4. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải của cơ sở chế biến thủy sản thải vào.

1.4. Tiêu chuẩn viện dẫn:

- TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

- TCVN 7648 : 2007 – Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Giá trịtối đa cho phép các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chếbiến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính toán như sau:

Cmax  = C xKq xKf  

Trong đó:

        Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/l);

Clà giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại mục 2.2.

Kqlà hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3.

Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4.

Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho thông số pH và tổng coliforms. 

2.2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép  

Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phépCmaxtrong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải vào các nguồn nước tiếp nhận nước thảiđược quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép

 

TT

Thông s

Đơn v

Giá trC

A

B

1.            

pH

-

6 -9

5,5 -9

2.            

BOD5 ở 20 0C

mg/l

30

50

3.            

COD

mg/l

50

80

4.            

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

50

100

5.            

Amoni (tính theo N)

mg/l

10

20

6.            

Tổng Nitơ

mg/l

30

60

7.            

Tổng dầu, mỡ động thực vật

mg/l

10

20

8.            

Clo dư

mg/l

1

2

9.            

Tổng Coliforms

MPN/

100 ml

3.000

5.000

Trong đó:

- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phéptrong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).

- Cột B quy định giá trị C của các thông số làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phéptrong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

Ngoài 09 thông số quy định tại Bảng 1, tuỳ theo yêu cầu và mục đích kiểm soát ô nhiễm, giá trị C của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định tại cột A hoặc cột B của Bảng 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước – Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.

2.3. Giá trị hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq

2.3.1. Giá trị hệ số Kq đối với nguồn nước tiếp nhận nước thải công nghiệp chế biến thủy sản là sông, suối, kênh, mương, khe, rạch được quy định tại Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2: Giá trị hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nước thải

Lưu lượng dòng chảy của nguồn nước tiếp nhận nước thải (Q)

Đơn vị tính: mét khối/giây (m3/s)

Giá trị hệ số Kq

 
 

Q £50

0,9

 

50  <  Q £200

1,0

 

200  <  Q £1000

1,1

 

Q > 1000

1,2

 

Q được tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, khe, rạchtiếpnhận nguồn nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia). Trường hợp các sông, suối, kênh, mương, khe, rạch không có số liệu về lưu lượng dòng chảy thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9 hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định đơn vị có tư cách pháp nhân đo lưu lượng trung bình 03 tháng khô kiệt nhất trong năm để xác định giá trị hệ số Kq.

2.3.2. Giá trị hệ số Kq đối với nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao, đầm được quy định tại Bảng 3 dưới đây.

Bảng 3: Giá trị hệ số Kq ứng với dung tích hồ, ao, đầm

tiếp nhận nước thải

Dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải (V)

Đơn vị tính: mét khối ( m3 )

Giá trị hệ số  Kq

 
 

V £10 x 106

 0,6

 

10 x 106  <  V £100 x 106

0,8

 

V > 100 x 106

1,0

 

 

V được tính theo giá trị trung bình dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia). Trường hợp hồ, ao, đầm không có số liệu về dung tích thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,6 hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định đơn vị có tư cách pháp nhân đo dung tích trung bình 03 tháng khô kiệt nhất trong năm để xác định giá trị hệ số Kq.

2.3.3. Đối với nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ thì giá trị hệ số Kq = 1,3. Đối với nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao và giải trí dưới nước thì giá trị hệ số Kq = 1.

2.4. Giá trị hệ số lưu lượng nguồn thải Kf 

Giá trị hệ số lưu lượng nguồn thải Kf được quy định tại Bảng 4 dưới đây.

 

Bảng 4: Giá trị hệ sốKf  ứng với lưu lượng nước thải.

Lưu lượng nước thải (F)

Đơn vị tính: mét khối /ngày đêm

(m3/24 h)

Giá trị hệ số Kf

 
 

F £  50

1,2

 

50  <  F £500

 1,1

 

500  <  F £5000

 1,0

 

F > 5000

 0,9

 

       

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế:

- TCVN 6492 : 1999 – Chất lượng nước – Xác định pH;     

- TCVN 6001 : 1995 (ISO 5815 : 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5). Phương pháp cấy và pha loãng;

- TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD);

- TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh;

- TCVN 6179-1 : 1996 (ISO 7150-1 : 1984) Chất lượng nước -Xác định amoni -Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;

- TCVN 6179-2 : 1996 (ISO 7150-2 : 1986) Chất lượng nước -Xác định amoni -Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động;

- TCVN 6187-1 : 1996 (ISO 9308-1 : 1990) Chất lượng nước -Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định -Phần 1: Phương pháp màng lọc.

- TCVN 6187-2 : 1996 (ISO 9308-2 : 1990) Chất lượng nước -Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định -Phần 2: Phương pháp nhiều ống.

- TCVN 6225 : 1996 (ISO 7393 : 1986) Chất lượng nước -Xác định Clo tự do và Clo tổng số;

- TCVN 6638 : 2000 (ISO 10048 : 1991) Chất lượng nước -  Xác định nitơ -Vô cơ hóa sau khi khử bằng hợp kim Devarda;

Phương pháp xác định tổng dầu mỡ thực hiện theo US EPA Method 1664 Extraction and gravimetry (Oil and grease and total petroleum hydrocarbons).

Khi cần kiểm soát các thông số khác, phương pháp xác định theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành hoặc phương pháp phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của cơ sở chế biến thuỷ sản, dự án đầu tư cơ sở chế biến thuỷ sản tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tra cứu nhanh

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhiều nhất về website virotech ?

Nội dung về môi trường thường xuyên cập nhật

Cơ hội trở thành thành viên của Virotech

Giao diện của website

Tất cả các ý kiến trên