Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18 tháng 7 năm 2011 về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Thông tư này quy định về quản lý chất thải nguy hại, bao gồm: 1. Phân định, phân loại chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH). 2. Điều kiện hành nghề quản lý CTNH 3. Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường

NGHỊ ĐỊNH Số: 21/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Nghị định này quy định về thống kê về sử dụng năng lượng; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng; biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra, thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 


Tra cứu nhanh

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhiều nhất về website virotech ?

Nội dung về môi trường thường xuyên cập nhật

Cơ hội trở thành thành viên của Virotech

Giao diện của website

Tất cả các ý kiến trên